Overzicht van de algemene voorwaarden voor ons merk

Volledige algemene voorwaarden voor Google-merkkenmerken

Als Google uw verzoek goedkeurt om handelsmerken, logo's, webpagina's, screenshots of andere onderscheidende kenmerken van Google te gebruiken ('Google-merk'), gaat u ermee akkoord gehouden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de 'Overeenkomst').

U verklaart dat u zich zult houden aan de Richtlijnen voor gebruik van Google-merkkenmerken door derden. Zolang u dat doet, en op voorwaarde dat Google expliciet toestemming verleent voor uw verzoek, verleent Google u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije, beperkte licentie om de Merkkenmerken van Google te gebruiken, zoals uiteengezet in uw bijbehorende Aanvraagformulier voor het specifieke doel en alleen voor de specifieke materialen die hierin worden uiteengezet.

Bij alle gebruik van de Google-merkkenmerken moet een kennisgeving worden weergegeven die duidelijk aangeeft dat de Google-merkkenmerken handelsmerken of onderscheidende merkkenmerken van Google Inc. zijn.

Google behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te bepalen of uw toestemming om de Google-merkkenmerken te gebruiken, wordt beëindigd of aangepast en om actie te ondernemen tegen gebruik dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, dat inbreuk maakt op intellectueel eigendom van Google of andere rechten, of dat toepasselijke wetgeving schendt.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, verleent niets in deze overeenkomst u rechten, titel of aandeel met betrekking tot de Google-merkkenmerken, en zou niets in deze overeenkomst als zodanig moeten worden geïnterpreteerd. Uw gebruik van de Google-merkkenmerken komt ten goede aan Google.

U gaat ermee akkoord de Google-merkkenmerken niet te betwisten en anderen niet te helpen deze te betwisten (behalve in zoverre een dergelijke beperking niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving), en u gaat ermee akkoord geen domeinnamen, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende merkkenmerken te registreren of te proberen te registreren die zozeer lijken op die van Google dat verwarring kan ontstaan.

De Google-merkkenmerken worden geleverd in de huidige staat ('as is') en Google wijst alle garanties van de hand die worden vermeld of geïmpliceerd in wetgeving aangaande de Google-merkkenmerken, inclusief garanties van niet-inbreukmakendheid. Omdat u niet hoeft te betalen voor het gebruik van de Google-merkkenmerken, is Google bovendien in geen geval aansprakelijk jegens u voor het onderwerp van deze Overeenkomst onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, waaronder directe, indirecte, incidentele, speciale, strafrechtelijke, morele of gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het gebruik van de Google-merkkenmerken. Deze beperking is ook van toepassing als Google op de hoogte was of had moeten zijn of was geïnformeerd over de mogelijkheid dat dergelijke schade kon ontstaan, en is ook van toepassing als enige verhaalsmogelijkheid het essentiële doel niet heeft gediend. Sommige staten staan het uitsluiten van impliciete garanties of het beperken van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

U mag uw rechten of plichten op basis van deze Overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Google. Deze Overeenkomst is niet bedoeld om ten goede te komen aan en verleent geen rechten aan derden. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepaling aangaande conflicterende wetten. Geschillen of claims die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden behandeld in Santa Clara County, Californië (VS). De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Geen van de partijen wordt op welke manier dan ook beschouwd als werknemer, agent, partner of wettelijk vertegenwoordiger van de andere en geen van de partijen heeft het recht, de macht of het gezag om welke verplichting of verantwoordelijkheid dan ook namens de andere aan te gaan. Een verklaring van afstand van Google van een niet-nakoming van een van de bepalingen hierin kan niet worden beschouwd of behandeld als een verklaring van afstand van de bepaling zelf. Als een bepaling uit deze Overeenkomst door een rechtbank uit een bevoegde jurisdictie onwettig wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om zo goed mogelijk de doeleinden van de oorspronkelijke bepaling te bereiken, tot zover als is toegestaan volgens de wet; de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht. Deze Overeenkomst, de Richtlijnen voor gebruik van Google-merkkenmerken door derden en het Aanvraagformulier vormen samen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

Als u algemene vragen heeft over handelsmerken, kunt u de Veelgestelde vragen raadplegen.

Kunt u nog steeds niet vinden wat u zoekt? Dien dan een formeel verzoek in via dit formulier.

Als u een website aantreft waarop een Google-handelsmerk op ongepaste wijze wordt gebruikt, willen we dat graag weten. Melding maken van ongepast gebruik van een Google-handelsmerk