Aanvullende servicevoorwaarden van Google Chrome en Chrome OS

Als u Chrome of Chrome OS gebruikt, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden van Google die te vinden zijn op https://policies.google.com/terms en met deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google Chrome en Chrome OS.

Deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google Chrome en Chrome OS zijn van toepassing op de versie met uitvoerbare code van Chrome en Chrome OS. De meeste broncode van Chrome is kosteloos beschikbaar op grond van licentieovereenkomsten voor opensource-software op https://code.google.com/chromium/terms.html.

Op uw gebruik van bepaalde componenten van Chrome en Chrome OS zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

AVC

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OF ANDER GEBRUIK WAARBIJ GEEN VERGOEDING WORDT ONTVANGEN OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOPARTNER DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VIA MPEG LA, L.L.C. GA NAAR HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome kan een of meer elementen bevatten die zijn geleverd door Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited (gezamenlijk 'Adobe' genoemd). Uw gebruik van Adobe-software die door Google is geleverd ('Adobe-software') is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden (de 'Adobe-voorwaarden'). U, de entiteit die de Adobe-software ontvangt, wordt hierna aangeduid als de 'Sublicentiehouder'.

1. Licentiebeperkingen.

(a) Flash Player versie 10.x is alleen ontwikkeld als browserplug-in. De Sublicentiehouder mag deze Adobe-software niet aanbieden of distribueren voor ander gebruik dan als browserplug-in voor het afspelen van inhoud van een webpagina. De Sublicentiehouder zal deze Adobe-software bijvoorbeeld niet aanpassen om samenwerking met apps die buiten de browser worden uitgevoerd, mogelijk te maken (zoals zelfstandige apps, widgets en de gebruikersinterface van een apparaat).

(b) De Sublicentiehouder zal API's van de Flash Player versie 10.x niet via een interface voor browserplug-ins beschikbaar stellen op een manier waarop een dergelijke extensie kan worden gebruikt om inhoud van een webpagina af te spelen als zelfstandige app.

(c) De Chrome Reader-software mag niet worden gebruikt om pdf- of EPUB-documenten te renderen die gebruikmaken van DRM-protocollen (Digital Rights Management) of van andere systemen dan Adobe DRM.

(d) Adobe DRM moet worden ingeschakeld in Chrome Reader-software voor alle pdf- en EPUB-documenten die met Adobe DRM zijn beveiligd.

(e) De Chrome Reader-software mag geen functies van Adobe-software uitschakelen die door Adobe zijn geleverd (behalve wanneer dit expliciet wordt toegestaan via de technische specificaties), inclusief maar niet beperkt tot ondersteuning voor pdf- en EPUB-indelingen en Adobe DRM.

2. Elektronische overdracht. De Sublicentiehouder mag het downloaden van Adobe-software toestaan via een website, internet, een intranet of vergelijkbare technologie ('Elektronische overdracht'), op voorwaarde dat de Sublicentiehouder ermee instemt dat distributie van de Adobe-software door de Sublicentiehouder, inclusief via cd-rom, dvd-rom of andere opslagmedia en elektronische overdracht, op voorwaarde dat hier expliciet toestemming voor is verleend, moet voldoen aan redelijke beveiligingsmaatregelen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Met betrekking tot methoden voor Elektronische overdracht die hieronder worden goedgekeurd, gaat de Sublicentiehouder ermee akkoord redelijke gebruiksbeperkingen toe te passen die door Adobe zijn ingesteld. Dit is inclusief beperkingen die betrekking hebben op de beveiliging en/of de beperking van distributie aan eindgebruikers van het Product van de Sublicentiehouder.

3. EULA en Distributievoorwaarden.

(a) De Sublicentiehouder draagt zorg voor de distributie van de Adobe-software aan eindgebruikers onder een gebruikersovereenkomst waarvan naleving kan worden afgedwongen ten gunste van de Sublicentiehouder en zijn leveranciers. Deze overeenkomst moet ten minste de volgende minimale voorwaarden bevatten (de 'Gebruikersovereenkomst'): (i) een verbod op de distributie en het kopiëren van de software, (ii) een verbod op het aanpassen en het maken van afgeleide werken van de software, (iii) een verbod op decompileren, reverse-engineering, deassembleren en anderszins trachten de Adobe-software te wijzigen zodat deze door mensen kan worden ingezien, (iv) een bepaling waarmee het eigendom van het Product van de Sublicentiehouder wordt aangeduid (zoals beschreven in artikel 8) door de Sublicentiehouder en zijn licentiegevers, (v) een afwijzing van indirecte, speciale en incidentele schade, evenals schadevergoedingen en gevolgschade, en (vi) andere afwijzingen en beperkingen die in de branche gebruikelijk zijn, waaronder, indien van toepassing: een afwijzing van alle toepasselijke wettelijke gronden, in zoverre als dit volgens de wet is toegestaan.

(b) De Sublicentiehouder draagt zorg voor de distributie van de Adobe-software aan zijn distributeurs onder een gebruikersovereenkomst waarvan de naleving kan worden afgedwongen ten gunste van de Sublicentiehouder en zijn leveranciers. Deze overeenkomst bevat voorwaarden waarmee Adobe op dezelfde manier wordt beschermd als in de Adobe-voorwaarden.

4. Open source. De Sublicentiehouder verleent geen rechten of ontheffingen aan derden met betrekking tot het intellectueel eigendom of de intellectuele-eigendomsrechten van Adobe, die het intellectueel eigendom onderwerpen aan een open source-licentie of schema waarbij wordt (of kan worden) geïnterpreteerd dat het vereist is dat de Adobe-software als voorwaarde voor gebruik en/of distributie: (i) als broncode wordt verstrekt of gedistribueerd; (ii) onder licentie wordt geleverd voor het maken van afgeleide werken; of (iii) kosteloos opnieuw wordt gedistribueerd. Ter verduidelijking sluit de voorgaande beperking niet uit dat de Sublicentiehouder de software distribueert, en dat de Sublicentiehouder de Adobe-software samen met de Google-software kosteloos distribueert.

5. Aanvullende voorwaarden. Wat betreft updates, upgrades, of nieuwe versies van de Adobe-software (samen 'Upgrades' genoemd) die aan Sublicentiehouders worden geleverd, behoudt Adobe zich het recht voor aanvullende voorwaarden te vereisen die uitsluitend van toepassing zijn op de Upgrade en toekomstige versies daarvan, en uitsluitend in zoverre deze beperkingen door Adobe worden opgelegd aan alle licentiehouders van een dergelijke Upgrade. Wanneer de Sublicentiehouder niet akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden of bepalingen, beschikt de Sublicentiehouder niet over licentierechten met betrekking tot een dergelijke Upgrade. De licentierechten van de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software worden dan automatisch beëindigd negentig (90) dagen nadat deze aanvullende voorwaarden aan de Sublicentiehouder beschikbaar zijn gesteld.

6. Kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de auteursrechtkennisgevingen, handelsmerken, logo's, gerelateerde kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Adobe (en eventuele licentiegevers) die op of in de Adobe-software of bijgeleverde materialen worden getoond, op geen enkele manier verwijderen of wijzigen en zal van zijn distributeurs vereisen dat deze dit evenmin doen.

7. Technische vereisten. De Sublicentiehouder en zijn leveranciers mogen de Adobe-software en/of Upgrades alleen distribueren via apparaten die (i) voldoen aan de technische specificaties die op http://www.adobe.com/mobile/licensees staan vermeld (of een onderliggende website hiervan) en (ii) zoals hieronder beschreven door Adobe zijn geverifieerd.

8. Verificatie en updates. Elk product van de Sublicentiehouder (en elke versie daarvan) die Adobe-software en/of een Upgrade bevat ('Product van Sublicentiehouder'), moet door de Sublicentiehouder bij Adobe worden ingediend ter beoordeling wanneer dit product niet voldoet aan de uitsluitingscriteria voor apparaatverificatie die door Google wordt bekendgemaakt. De Sublicentiehouder betaalt voor elke inzending door de Sublicentiehouder door verificatiepakketten aan te schaffen volgens de op dat moment geldende voorwaarden die op http://flashmobile.adobe.com/ staan vermeld. Als het Product van de Sublicentiehouder de verificatieprocedure niet succesvol doorloopt, mag het niet worden gedistribueerd. De verificatie wordt verwerkt in overeenstemming met de op dat moment geldende procedure, die wordt beschreven op http://flashmobile.adobe.com/ ('Verificatie').

9. Profielen en Device Central. De Sublicentiehouder moet als onderdeel van de Verificatieprocedure of van een andere procedure bepaalde profielgegevens opgeven over de Producten van de Sublicentiehouder. Adobe mag (i) dergelijke profielgegevens waar redelijk vereist gebruiken voor het verifiëren van het Product van de Sublicentiehouder (wanneer voor dit product Verificatie is vereist) en (ii) dergelijke profielgegevens weergeven in het 'Adobe Device Intelligence system' op https://devices.adobe.com/partnerportal/. Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de tools en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of apps kunnen worden weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder (zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven).

10. Exporteren. De Sublicentiehouder erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten het exporteren en herexporteren van goederen en technische gegevens uit de Verenigde Staten beperkt. De Sublicentiehouder gaat ermee akkoord dat hij de Adobe-software niet zal exporteren of herexporteren zonder de betreffende vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, indien van toepassing.

11. Voorwaarden voor de overdracht van technologie.

(a) Behalve wanneer toegestaan conform toepasselijke rechten of overeenkomsten van of met de betreffende partijen, zullen Sublicentiehouders de Adobe-software niet gebruiken (en het gebruik ervan niet toestaan) voor het coderen of decoderen van mp3-audiogegevens (.mp3) op een apparaat dat geen pc is (zoals een mobiele telefoon of een set-top box). Verder mogen de functies voor het coderen en decoderen voor mp3 in de Adobe-software niet worden gebruikt door andere producten dan Adobe-software. U mag de Adobe-software gebruiken voor het coderen of decoderen van MP3-gegevens die in een SWF- of FLV-bestand zijn opgenomen en die video-, afbeeldings- of andere gegevens bevatten. De Sublicentiehouder erkent dat voor het gebruik van de Adobe-software voor apparaten die geen pc's zijn (zoals beschreven in de verbodsbepalingen in dit artikel), betaling van royalty's of andere licentiebedragen aan derden vereist kan zijn, omdat deze beschikken over de intellectuele-eigendomsrechten voor de mp3-technologie. De Sublicentiehouder erkent bovendien dat Adobe of de Sublicentiehouder geen royalty's of andere bedragen hebben betaald wegens intellectuele-eigendomsrechten van derden voor een dergelijk gebruik. Als de Sublicentiehouder voor een dergelijk gebruik moet beschikken over een functie voor het coderen of decoderen van mp3, is de Sublicentiehouder verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde licentie voor intellectueel eigendom, inclusief toepasselijke patentrechten.

(b) De Sublicentiehouder zal (i) de On2-broncode (hieronder genoemd als onderdeel van de broncode) niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of aanpassen zover nodig om de Adobe-software in staat te stellen video met de Flash-bestandsindeling (.flv of .f4v) te decoderen, en (ii) de Sorensen Spark-broncode (hieronder genoemd als onderdeel van de broncode) niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of aanpassen voor het beperkte doel om fouten op te lossen en prestatieverbeteringen aan te brengen in de Adobe-software. Alle codecs die met de Adobe-software worden meegeleverd, mogen alleen worden gebruikt en gedistribueerd als geïntegreerd onderdeel van de Adobe-software en mogen niet door andere apps worden geopend, inclusief andere Google-apps.

(c) De broncode kan worden geleverd met een AAC-codec en/of HE-AAC-codec ('de AAC-codec'). De AAC-codec mag worden gebruikt voor eindproducten op voorwaarde dat de Sublicentiehouder een correcte patentlicentie aanvraagt waarin de benodigde patenten zijn opgenomen zoals deze door VIA Licensing zijn geleverd. De Sublicentiehouder erkent en stemt ermee in dat Adobe onder deze Overeenkomst geen patentlicentie voor een AAC-codec levert aan de Sublicentiehouder of zijn sublicentiehouders.

(d) DE BRONCODE KAN CODE BEVATTEN DIE IN LICENTIE IS GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOAANBIEDER DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VIA MPEG LA, L.L.C. Ga naar http://www.mpegla.com

12. Updaten. De Sublicentiehouder zal de pogingen van Google of Adobe om de Adobe-software te updaten in alle producten van de Sublicentiehouder die de Adobe-software bevatten en die met Google-software ('Producten van Sublicentiehouder') zijn meegeleverd, niet omzeilen.

13. Kennisgevingen met betrekking tot toeschrijving en eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de Adobe-software in de algemeen beschikbare specificatie van het Product van de Sublicentiehouder vermelden en toepasselijke Adobe-softwarebranding aanbrengen (met nadrukkelijke uitzondering van het Adobe-bedrijfslogo) op de verpakkings- of marketingmaterialen van het Product op een manier die overeenkomt met de branding voor andere producten van derden die in het Product van de Sublicentiehouder zijn opgenomen.

14. Geen garantie. DE ADOBE-SOFTWARE WORDT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ('AS IS') BESCHIKBAAR GESTELD AAN DE SUBLICENTIEHOUDER EN ADOBE GEEFT GEEN GARANTIE OVER HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN EN ZULLEN GEEN GARANTIES LEVEREN TEN AANZIEN VAN DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE ADOBE-SOFTWARE TE GEBRUIKEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT VAN DE SUBLICENTIEHOUDER IN DE JURISDICTIE WAARIN DE SUBLICENTIEHOUDER IS GEVESTIGD, VERLENEN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BEPALING (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE- OF GEBRUIKSRECHT OF ANDERSZINS), INCLUSIEF ZONDER ENIGE BEPERKING GARANTIES DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DE SUBLICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DAT HIJ GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES DOET UIT NAAM VAN ADOBE.

15. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid. ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS SUBLICENTIEHOUDERS VOOR ENIGE SCHADE, EISEN OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEDERFDE BESPARINGEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE VAN TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN VOOR CLAIMS VAN EEN EXTERNE PARTIJ. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE ZIJN TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE SUBLICENTIEHOUDER. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLARS ($ 1000). Niets in deze overeenkomst geldt als beperking op de aansprakelijkheid van Adobe jegens de Sublicentiehouder in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van de nalatigheid van Adobe of wegens een onrechtmatige daad op basis van bedrog (fraude). Adobe treedt op namens zijn leveranciers wat betreft de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals in deze Overeenkomst is bepaald, maar niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden.

16. Voorwaarden voor de beveiliging van inhoud

(a) Definities.

'C&R-regels (Compliance en Robustness)': het document waarin C&R-regels zijn opgenomen voor de Adobe-software, te vinden op http://www.adobe.com/mobile/licensees, of een onderliggende website daarvan.

'Functies voor de beveiliging van inhoud': de onderdelen van de Adobe-software die zijn ontwikkeld om de naleving van de C&R-regels te waarborgen en om het afspelen, kopiëren, aanpassen, herdistribueren of andere acties met betrekking tot digitale inhoud te voorkomen, als deze wordt gedistribueerd voor gebruik door gebruikers van de Adobe-software wanneer dergelijke acties niet zijn toegestaan door de eigenaren van dergelijke digitale inhoud of de distributeurs die hiervoor over een licentie beschikken.

'Code voor de beveiliging van inhoud': de code in bepaalde aangewezen versies van de Adobe-software waarvoor bepaalde functies voor de beveiliging van inhoud zijn ingeschakeld.

'Sleutel': een cryptografische waarde in de Adobe-software die wordt gebruikt voor het ontsleutelen van digitale inhoud.

(b) Licentiebeperkingen. De rechten van de Sublicentiehouder om de licenties met betrekking tot de Adobe-software te laten gelden, is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen en verplichtingen. De Sublicentiehouder draagt zorg voor de naleving van deze beperkingen en verplichtingen door zijn klanten, op dezelfde manier als deze zijn opgelegd aan de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software. Wanneer klanten van de Sublicentiehouder deze aanvullende beperkingen en verplichtingen niet naleven, wordt dit gezien als een materiële schending van de overeenkomst door de Sublicentiehouder.

b.1. De Sublicentiehouder en zijn klanten mogen alleen de Adobe-software distribueren die voldoet aan de C&R-regels. Dit wordt tijdens de verificatieprocedure (hierboven beschreven in de Adobe-voorwaarden) door de Sublicentiehouder bevestigd.

b.2. De Sublicentiehouder zal geen i) Functies voor contentbeveiliging omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software, of ii) producten ontwikkelen of distribueren die zijn ontwikkeld om de Functies voor contentbeveiliging te omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software.

(c) De Sleutels worden hierbij aangeduid als Vertrouwelijke informatie van Adobe. De Sublicentiehouder zal zich (met betrekking tot de Sleutels) houden aan de Procedure voor het verwerken van de broncode van Adobe (op verzoek door Adobe te leveren).

(d) Gerechtelijk bevel. De Sublicentiehouder stemt ermee in dat een schending van deze Overeenkomst mogelijk inbreuk maakt op de Functies voor de beveiliging van inhoud van de Adobe-software en dat een dergelijke schending unieke en verstrekkende schade kan toebrengen aan de belangen van Adobe en eigenaren van digitale inhoud die afhankelijk zijn van dergelijke Functies voor de beveiliging van inhoud, en dat een geldbedrag als schadevergoeding wellicht niet toereikend is voor het volledig compenseren van dergelijke schade. Daarom stemt de Sublicentiehouder er eveneens mee in dat Adobe een gerechtelijk dwangbevel kan eisen om schade door een dergelijke schending te voorkomen of te beperken, naast het eisen van een geldbedrag als schadevergoeding.

17. Beoogde begunstigde externe partijen. Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited zijn de beoogde begunstigde externe partijen van de overeenkomst tussen Google en de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software, inclusief maar niet beperkt tot de Adobe-voorwaarden. De Sublicentiehouder stemt ermee in, niettegenstaande informatie die het tegenovergestelde vermeldt in de overeenkomst met Google, dat Google de identiteit van de Sublicentiehouder mag bekendmaken aan Adobe en schriftelijk mag bevestigen dat de Sublicentiehouder een licentieovereenkomst met Google heeft afgesloten waarin de Adobe-voorwaarden zijn opgenomen. Sublicentiehouders moeten een overeenkomst hebben met alle licentiehouders. Als deze licentiehouders toestemming hebben om de Adobe-software te herdistribueren, bevat een dergelijke overeenkomst de Adobe-voorwaarden.

Daarnaast zijn op uw gebruik van bepaalde componenten van Chrome OS de volgende voorwaarden van toepassing:

MPEG-4

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD ('MPEG-4-VIDEO') EN/OF (ii) MPEG-4-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOPROVIDER DIE EEN LICENTIE VAN MPEG LA HEEFT VERKREGEN OM MPEG-4-VIDEO TE LEVEREN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE IN VERBAND MET PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIEVERLENING, KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, LLC. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.